Pozitivní registr

Klientský registr pozitivních informací

Pozitivní registr

V Pozitivním registru jsou zpracovávány údaje o klientech a o jejich smluvních závazcích. Výraz „pozitivní“ v názvu registru podtrhuje skutečnost, že tento registr eviduje vyjma dosud zaznamenávaných negativních informací (Registr FO, Registr IČ) rovněž i informace pozitivní. Pozitivní informace (záznam) vypovídá o skutečnosti, že klient své povinnosti k věřiteli (například k bance či úvěrové společnosti) řádně plní. Oproti tomu negativní informace (záznam) se vztahuje k neplnění povinností, které vyplývají ze smluvních podmínek, a které jsou nějakým způsobem nedodržovány (nejčastěji se jedná o nehrazení předepsaných finančních splátek, nedodržování termínů splatnosti a podobně).

Z hlediska běžného klienta může Pozitivní registr přispět k lepšímu posouzení jeho úvěruschopnosti ve smyslu § 86 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. V rámci takového jednání se klient s největší pravděpodobností vyhne dluhové pasti včetně následků z ní vyplývající, které mnohdy ovlivní kvalitu života i na několik let. Zároveň to, že finanční instituce mají přístup i k pozitivním informacím o klientech, přispívá k tomu, aby klient mohl snáze získat finanční službu i od společnosti, která jej dosud „nezná“.

Z pohledu finančních institucí je Pozitivní registr přínosem především v oblasti zpřesnění a zkvalitnění informací o samotné úvěruschopnosti klienta ve smyslu znalosti počtu úvěrových a leasingových smluv, které klient na sebe uzavřel, jakou finanční částku za jednotlivé splátky měsíčně hradí, jakou částku mu zbývá ještě doplatit a podobně.

Bankovní a nebankovní společnosti tedy mohou na základě Pozitivního registru daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda daný klient je schopen unést další finanční zatížení či nikoliv.