sid

sid zalozka

Zásady ochrany soukromí

Společnost pro informační databáze

 

KDO JSME

Společnost pro informační databáze, a.s. (dále také jen „SID“) je moderní společnosti, která zaměřuje svoji činnost především na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat a na manažerské vedení projektů. Dlouhodobým cílem společnosti SID je poskytovat s podporou nejmodernějších technologií svým klientům spolehlivé, dostupné, jednoduché a rychlé služby, které vycházejí z jejich potřeb. Při tom klademe velký důraz na poctivost a spokojenost našich klientů. V našem zájmu je vytvořit si trvalý vztah založený na důvěře. Respektování soukromí našich klientů je pro nás klíčové, proto jsme vypracovali níže uvedený dokument o zásadách ochrany soukromí, ve kterém naleznete informace o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů, která vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Uvádíme, které druhy osobních údajů o Vás shromažďujeme, jak je zpracováváme, za jakým účelem je používáme a jak je chráníme, s kým je můžeme sdílet a jaká jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

 

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. jakýkoliv údaj, na základě, kterého je možné určit osobu přímo (např. jméno), nebo nepřímo (prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, kde běžné identifikačních údaje, např. jméno, nahrazuje zvláštní unikátní identifikátor). Osobní údaje zahrnují údaje, jako je jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mail, číslo mobilního telefonu, číslo bankovního účtu, veškeré údaje související se zdravotním stavem, ale také i dynamická IP adresa Vašeho zařízení a soubory cookies.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji, které o Vás zpracováváme, jsou především údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klientů, smluvních partnerů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů nebo jiných osob. Těmito jsou zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, příp. datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, identifikační číslo podnikatele, statní příslušnost apod.

Dále se jedná zejména o údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom mohli uzavřít obchod nebo o údaje, které jsou potřebné k uskutečnění již sjednaného obchodu, jako jsou údaje o oprávnění jednat za klienty a údaje související se sjednáváním smluv.

Pro našeho klienta Zájmové sdružení právnických osob SOLUS provozujeme registry, při čemž zpracováváme osobní údaje klientů členských společností sdružení SOLUS, jako zpracovatel podle čl. 4. odst. 8 GDPR. Kromě identifikačních údajů uvedených výše se jedná především o závazcích a potenciálních závazcích vůči členským společnostem SOLUS, údaje o porušení smluvní povinnosti vůči členským společnostem sdružení SOLUS, její povaze a rozsahu a o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů členských společností.

Pro telekomunikační operátory, jako naše smluvní partnery, provozujeme službu TelcoScore, přičemž zpracováváme osobní údaje jejich klientů, jako zpracovatel podle čl. 4. odst. 8 GDPR, přičemž se kromě identifikačních údajů (výhradně jen telefonní číslo či rodné číslo) se jedná také o syntetické údaje o bonitě.

Podrobněji jsou zpracovávané údaje popsány v dalších kapitolách.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhají fyzické i technické kontrole. Osobní údaje se zpracovávají zejména v informačních systémech MultiCash, Pandora a Alfresco.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 1. a při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 2. při náboru, uzavírání pracovní nebo jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce, a v souvislosti s probíhajícím zaměstnáním;
 3. z veřejně přístupných rejstříků, registrů, seznamů a evidencí (např. Insolvenční rejstřík), při plnění povinnosti ze smluv;
 4. od členů orgánů SID při obsazování pozic v orgánech;
 5. od návštěvníku kanceláře SID;
 6. případně od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas.

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za různými účely, které zahrnují:

 1. jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi klienty včetně změn smluvních vztahů;
 2. uzavíraní pracovně právního vztahu;
 3. ochranu práv a zájmů SID, příjemce nebo jiných příslušných osob;
 4. archivaci na základě zákona;
 5. nabízení služeb fyzickým a právnickým osobám;
 6. dodržení právních povinností;
 7. účely statistiky.


Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním titulem:

 • váš souhlas;
 • uskutečnění našeho legitimního zájmu;
 • uzavíraní a plnění smlouvy;
 • právní povinnost: pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno zákonem nebo je nezbytné ke splnění povinnosti, kterou zákon ukládá.


Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jako:

 1. správce, teda jako osoba, která sama nebo společně s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 2. zpracovatel pro jiné subjekty (správce osobních údajů), které nás pověřily zpracováním osobních údajů, ke kterému dochází při jejich činnosti.


Jako zpracovatel zpracováváme osobní údaje pro:

 • Zájmové sdružení právnických osob SOLUS;
 • Telekomunikační operátory – služba TelcoScore.

 

V níže uvedených tabulkách uvádíme podrobnější vysvětlení, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, při jaké činnosti a na základě jakého právního titulu, podle toho, jestli jste náš klient, klient našeho smluvního partnera, zaměstnanec/uchazeč o zaměstnání anebo dodavatel a či údaje zpracováváme jako správce nebo zpracovatel.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ SID RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ – jako správce

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul

Zajištění obchodní agendy

Uzavírání smluv Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o oprávnění jednat za klienty, údaje související se sjednáváním smluv, údaje o účasti na společenských akcích pořádaných společností Uzavíraní smluv, uskutečnění legitimního zájmu
Provoz služby Nejsemdluznik.cz Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, údaje o platební morálce klienta, údaje svědčící o úvěruschopnosti, zejména údaje o ekonomických vazbách, záznamech v Insolvenčním rejstříku a Centrální evidenci exekucí, registru živnostenského podnikání, veřejných rejstříků, seznamu nespolehlivých plátců DPH, resp. jejich absenci Plnění smluv

Zajištění fyzické bezpečnosti

Evidence návštěv Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Kamerový záznam Údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Statutární audit Provádění statutárního auditu Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit Právní povinnost
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje obsažené v archiváliích Zákonná povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ v SID – jako správce

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul

Personální agenda

Nábor zaměstnanců Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci) Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Evidence docházky Identifikační údaje, údaje o docházce Právní povinnosti
Pracovní cesty Identifikační údaje, údaje o pracovní cestě Právní povinnosti
Školení zaměstnanců Identifikační údaje, údaje o absolvovaných či plánovaných školeních Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Mzdová a odvodová agenda Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o pracovním výkonu, údaje prokazující nárok na uplatňovaná daňová zvýhodnění Právní povinnosti
Hodnocení zaměstnanců Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání a o pracovním výkonu; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci) Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Zajištění pracovních potřeb Identifikační údaje, údaje o potřebách a způsobu jejich uspokojení (včetně vizitek) Plnění smluv
Správa přístupových oprávnění Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o přidělených přístupových oprávněních Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Vystavování potvrzení pro zaměstnance Identifikační údaje, údaje relevantní pro požadované potvrzení Právní povinnosti
Evidence svěřených předmětů a jejich využití Identifikační údaje, údaje o svěřeném majetku, příp. jeho využití (automobily) Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu

Zajištění fyzické bezpečnosti

Evidence návštěv Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Kamerový záznam Údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Statutární audit Provádění statutárního auditu Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit Právní povinnost
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje obsažené v archiváliích           Zákonná povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ SID RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ – jako správce

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul

Řízení dodavatelsko odběratelských vztahů

Evidence dodavatelů Identifikační údaje, údaje související s obvyklým nebo sjednaným plněním či účelem dodavatelsko-odběratelského vztahu, bankovní spojení Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu, plnění smluv
Výpočet provizí Identifikační údaje, údaje o zprostředkovaných obchodech Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost, plnění smluv
Likvidace faktur Identifikační údaje, údaje související s fakturací Plnění smluv

Zajištění fyzické bezpečnosti

Evidence návštěv Identifikační údaje, údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Kamerový záznam Údaje o vstupu do prostor Právní povinnosti, uskutečnění legitimního zájmu
Statutární audit Provádění statutárního auditu Identifikační údaje, údaje relevantní pro interní audit Právní povinnost
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům

Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SDRUŽENÍ SOLUS – jako zpracovatel

Pro Zájmové sdružení právnických osob SOLUS provozujeme registry, které slouží na vzájemné informování členů sdružení SOLUS o identifikačních údajích spotřebitelů, podnikatelů a právnických osob a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, smluvních partnerů a/nebo potenciálních smluvních partnerů.

Konkrétně se jedná o:

 • Registr FO sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách;
 • Registr IČ sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách – podnikatelích a právnických osobách;
 • Pozitivní registr sdružení SOLUS, který shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích;


Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registrech FO, IČ a POR naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o registrech SOLUS.

 • Registr třetích stran, kde jsou zpracovávány údaje o smluvních partnerech jednotlivých členských společností sdružení SOLUS;


Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registru třetích stran naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS.

 • Registr neplatných dokladů, kde se nacházejí jak data z oficiální databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky a data o neplatných dokladech zadaná na základě informace od občana;
 • Insolvenční registr, kde hlavní datovou základnu tvoří údaje a informace obsažené v Insolvenčním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky.


Za Zájmové sdružení právnických osob SOLUS také plníme povinnost SOLUS vyřizovat podání subjektů údajů a orgánů veřejné moci a provozujeme pro něj sekretariát. Doporučujeme též seznámit se se Zásadami ochrany soukromí SOLUS.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU SLUŽBY TELCOSCORE – jako zpracovatel pro telekomunikační operátory

Pro telekomunikační operátory O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. zajišťujeme provoz rozhraní, prostřednictvím kterého se zákazníci služby TelcoScore dotazují. V rámci služby TelcoScore SID nevytváří žádnou centrální databázi údajů, ale pouze zajišťuje tok dat mezi telekomunikačními operátory a zákazníky služby.


Podrobnosti o fungování TelcoScore se dozvíte v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů - TelcoScore

 

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vysoká úroveň zabezpečení zpracovávaných dat (včetně komunikace), která je zajištěna při zpracovávání osobních údajů, zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům), k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití zpracovávaných informací.


Abychom Vaše osobní údaje, co nejlépe ochránili, používáme tyto základní bezpečnostní prvky:

 • šifrovaná komunikace;
 • striktní využití certifikátů pro identifikaci uživatelů;
 • přístup pouze z povolených IP adres;
 • šifrování osobních údajů, resp. jejich pseudonymizace;
 • oddělení zpracovatele (zná šifrovací klíč, může provádět jenom on-line dotazy) a technického zpracovatele (provádí zpracování dat bez znalosti šifrovacího klíče).

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.


Všichni zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu danou platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty údaje likvidujeme nebo anonymizujeme.

Nejčastěji Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let po ukončení smluvního vztahu, v rámci, kterého je zpracováváme.

Pro uchovávání osobních údajů v Registrech sdružení SOLUS jsou stanoveny následovné lhůty:

-       v případě Registru FO a Registru IČ po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 1 rok od jejího skončení;

-       v případě Pozitivního registru po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení; v případě, že k uzavření nedošlo, po dobu jednání o uzavření smlouvy a dále 3 měsíců od jeho ukončení;

-       v případě Registru třetích stran po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení.

Fyzickou likvidaci osobních údajů provede pověřený zaměstnanec, výmaz dat v elektronické podobě je zajišťován automaticky na systémové úrovni nebo pověřeným zaměstnancem.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naším jménem rovněž naši důvěryhodní externí poskytovatelé služeb

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem provádějí řadu technologických činností. V zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, můžeme při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi námi a technickým zpracovatelem. Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžadujeme, aby Vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou Vaše osobní údaje uchovávat zabezpečeně.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. V této souvislosti máte možnost využít tato práva daná nařízením o ochraně osobních údajů

Vaše práva Co toto právo znamená?
Právo být informován (čl. 13, 14 GDPR) Máte právo být jasně a srozumitelně informován o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Proto Vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.
Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, jež o Vás máme k dispozici.

V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací můžeme v případech podle čl. 12 odst. 5 GDPR účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na výmaz – právo být zapomenut
(čl. 17 GDPR)

V případech stanovených GDPR máte právo, aby byly Vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo se neuplatní v případě, kdy k uchovávání Vašich osobních údajů máme právní nebo oprávněné důvody.

Pokud máte zájem, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na omezení zpracování
(čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se rozumí, že je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Toto právo máte v případech uvedených v GDPR, přičemž tyto případy nastávají, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • jste vznesli námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
(čl. 20 GDPR)
Máte právo získat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili a předat je jinému správci osobních údajů. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na Vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.
Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
(čl. 21 GDPR)
Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu SID, máte právo podat proti zpracování Vašich údajů kdykoli námitku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR)

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
(čl. 77 GDPR)

Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům SID, týkajícím se ochrany údajů a soukromí.

Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo deaktivovat soubory Cookies

Máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče.

Řada souborů Cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace Vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek/aplikací dle příslušné tabulky se soubory Cookies. 

Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách/v našich aplikacích (což Vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách/aplikacích, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz: www.aboutcookies.org

Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat Váš doklad totožnosti.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte zájem uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně na adresu sídla Společnosti pro informační databáze, a.s.

 

pdf Zásady ochrany soukromí

 

 

 

 

© Copyright 2012 Společnost pro infromační databáze, a.s.